June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. kovo 7d.
AVP:2010m. kovo 7d.
III-oji GAVĖNIOS SAVAITĖ - kovo 8 d. – 14 d. 2010 m.
Atliepiamoji psalmė: "Viešpats švelnus, maloningas."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 03.08 - 10:00 – už Stasę Ališauskienė – G.L. Dainių auka
Ant. - 03.09 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę – Marytės ir Vytauto Jurkų auka
Tre. - 03.10 - 10:00 - už šeimos mirusius – I. Valkauskienės auka
Ket. - 03.11 - 10:00 - už Vytautą Rūpą (mirė Lietuvoj) – Geniaus ir Laimos Dainių auka
Pen. - 03.12 - 10:00 - už Stefaniją Skrebienę - Petro ir Julijos Adamonių auka
Šeš. - 03.13 - 17:00 - už Beniusių šeimos mirusius – S. Jutuvienės auka
Sek. - 03.14 - 09:00 - už Kenneth Saviskas – A. Rašytinienės auka
Sek. - 03.14 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 03.14 - 11:00 - už Stasę Stankevičienę – Vytauto ir Angelės Ptašinskų šeimos auka

2010m. vasario 28d. rinkliava: 265.75 dol., Žvakės: 42,25 dol.

Bažnyčiai aukojo:
R.A.Lapinai 225,00 dol., S.J.Naruševičiai 175,00 dol., G.Kudžmienė 100,00., S.Baršauskienė 40,00 dol.;
po 25 dol. parapijos mokestis - G.Kudžmienė, E.Narbutytė, R.Jakubauskas, R.A.Lapinai, S.J.Naruševičiai;
po 20 dol. - E.R.Verbylai, N.Jungmeisteris;
15 dol. - A.Jungmeisteris;
po 10 dol. - S.J.Naruševičiai, D.Staškevičienė, I.Mališka, G.Kudžmienė, P.Girdžius, B.Rupšienė, Z.H.Lapinai, L.E.Dainiai, R.Pocauskienė, A.Z.Burkšaitis;
po 5 dol. – Mr.Mrs.V.Givis, A.Piešina, A.Vaičekauskienė, V.Remeikienė, A.M.Mileriai, V.Žitkus.

Skelbimai

Šiandien po 11 val. Šv. Mišių kvietčiame visus į parapijos salę Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 20 metų minėjimui, bus paskaita ir vaišės.

******

Sekm. Kovo 14 d. po 11 val.Šv. Mišių bus A.V. Parapijos metis susirinkimas ir vaišės.

******

Sekm. Kovo 21 d. po 11 val. Šv. Mišių bus L.K. Mindaugo ir Neringos Šaulių kuopos metinis susirinkimas

******

Taksų kvitus už 2009 metus jau galima gauti klebonijoje trečiadieniais iš ryto arba sekmadieniais po Šv. Mišių. Kreipkitės į Heraldą Celtorių.

******

Seselė  Milia iš Soeurs Missionaires Franciscaines dekoja visiems už aukas ir priemimą parapijoj sausio 31 d.

******

Kun. G. Mieldažis dėkoja Aušros Vartų Parapijai už pareikštą užuojautą jam ir jo šeimai del tėvelio mirties.
 
******

Meditacija apie Tėve Mūsų
Duok mums šiandien

Žmogui reikia maitintis, gyventi, dirbti. Tad nepyk, neįžeisk, Viešpatie, kad mes prašome, kaulyte kauliame: duok, išgirsk, išklausyk, padaryk. Lyg savo kalboje ir širdyje mes neturėtume kitokių žodžių bei jausmų! Taip, nevalia Tau įsakinėti, nevalia reikalauti nei įkirėti. Aš be paliovos kartoju savo prašymus: i š k l a u s y k. Žinoma, tik prašau, kad išklausytum. Juk ne man vienam tos duonos reikia. Visi žemėje esame susieti vieni su kitais, nematomais ryšias susaistyti. Vienas no kito priklausome. Tad ir prašome už visus ir su visais: duok mums. Juk praeitis ir ateitis  - ne mūsų valioje. Todel dabar, nors šiandien, duok mums tos duonos. Duok kad nereikėtų alkti, kad pajėgtume atlikti savo pareigą, Tau kuo uoliau tarnauti, būti ištikimi, kad ir toliau pasiliktume Tavo malonėje.
659,063 unique visits