June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. vasario 28d.
AVP:2010m. vasario 28d.
II-oji GAVĖNIOS SAVAITĖ -  2010m. kovo 1d. – 7d.
Atliepiamoji psalmė: "Viešpats mano šviesa, gebėtojas mano."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 03.01 - 10:00 – už Joseph ir Ona Anužius – Roses Geležiūnienės auka
Ant. - 03.02 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę – L.Polichauskienės auka
Tre. - 03.03 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę - Lituanistinės Mokykloje katu dirbusių mokytojų auka
Ket. - 03.04 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę – Brikių šeimos auka
Pen. - 03.05 - 10:00 - už Aleksą Mankų – Anicetos Mankienės auka
Šeš. - 03.06 - 17:00 - už Stasę Ališauskienę – B. Rupšienės auka
Sek. - 03.07 - 9:00 - už Stasę Ališauskienę - R. E. Verbylų auka
Sek. - 03.07 - 9:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 03.07 - 10:00 - už Lietuvą, dekojant Dievui už Nepriklausomybės atstaymą – Šaulių Organizatcijos auka

vasario 21d. rinkliava: 280,50 dol., Žvakės: 55,50 dol.

Bažnyčiai aukojo:
A.Z.Urbonai 400,00 dol.; J.Gordon 275,00 dol.;
po 200 dol.: N.Jungmeisteris, N.Jakonienė;
po 100 dol.: Alex Piešina, A.Jungmeisteris;
Antanai Žiukai 25 dol.;
Parapijos mokestis - po 25 dol: N.Jungmeisteris, A.Jungmeisteris, J.Gordon, A.Žitkus Jr., A.Žitkus Sr., N.Jakonienė, G.Kudžmienė, A.Z.Urbonai, S.Jutvienė, R.Sakalauskas;
po 20 dol.: E.R.Verbylai, Č.D.Vasiliauskai;
po 10 dol.: S.J.Naruševičiai, D.Staškevičienė, A.Povilaitienė, I.Mališka, N.Jakonienė, G.Kudžmienė, J.Valiulis, P.Girdžius, B.Rupšienė, Z.H.Lapinai, A.A.Zicha, L.E.Dainiai, D.R.Staškevičiai;
po 5 dol.: P.Bourassa, Mr.Mrs.V.Givis, A.Piešina, A.Vaičekauskienė, I.Valkauskienė, A.M.Mileriai, V.L.Stankevičiai, J.Adams, A.Rašytinienė, Alex Piešina, L.Sušinskienė.

Skelbimai

Šiandien bus Išpažintys nuo 9 val. Iki 10v. Ryto. Po Šv. Mišių 10 val., kviečiame visus į parapijos salę susitikti su Kunigu Laurynu iš Lietuvos, o po to 12:45 val. Į Šv. Kazimiero parapijos šventę.

******

Sekm. Kovo 7 d. bus šaulių  organizuojamas Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 20 metų minėjimas su Šv. Mišiom 11 val. ta intencija ir po mišių programa parapijos salėje.

******

Sekm. Kovo 14 d. parapijos metinis susirinkimas salėje po mišių, kuriame įvyks parapijos komiteto atnaujinimas, 2009 m. Financinė apysskaita, diskusijos, pasiūlymai,ir vaišės.

******

Taksų kvitus už 2009 metus jau galima gauti klebonijoje trečiadieniais iš ryto arba sekmadieniais po Šv. Mišių. Kreipkitės į Heraldą Celtorių

******

Sesele Milia iš Soeurs Missionaires Franciscaines dekoja visiems už aukas ir priemimą parapijoj sausio 31 d.

******

Kun. G. Mieldažis dėkoja Aušros Vartų Parapijai už pareikštą užuojautą jam ir jo šeimai del tėvelio mirties.
 
******

Meditacija apie Tėve Mūsų

Duok mums šiandien

Žmogui reikia maitintis, gyventi, dirbti. Tad nepyk, neįžeisk, Viešpatie, kad mes prašome, kaulyte kauliame: duok, išgirsk, išklausyk, padaryk. Lyg savo kalboje ir širdyje mes neturėtume kitokių žodžių bei jausmų! Taip, nevalia Tau įsakinėti, nevalia reikalauti nei įkirėti. Aš be paliovos kartoju savo prašymus: i š k l a u s y k. Žinoma, tik prašau, kad išklausytum. Juk ne man vienam tos duonos reikia. Visi žemėje esame susieti vieni su kitais, nematomais ryšias susaistyti. Vienas no kito priklausome. Tad ir prašome už visus ir su visais: duok mums. Juk praeitis ir ateitis  - ne mūsų valioje. Todel dabar, nors šiandien, duok mums tos duonos. Duok kad nereikėtų alkti, kad pajėgtume atlikti savo pareigą, Tau kuo uoliau tarnauti, būti ištikimi, kad ir toliau pasiliktume Tavo malonėje.
659,077 unique visits