June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP:2010m. vasario 21d.
AVP:2010m. vasario 21d.
I-oji GAVĖNIOS SAVAITĖ 2010m. vasario 22d. – 28d.
Atliepiamoji psalmė: "Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 02.22 - 10:00 – už Stasę Ališauskienę - V. Morkūnaitės auka
Ant. - 02.23 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę - A. Morkūnienės auka
Tre. - 02.24 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę - Rūtos klūbo auka
Ket. - 02.25 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę – Silvijos ir Arūno Staškevičių auka
Pen. - 02.26 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę – Dainiaus Lukoševičiaus auka
Šeš. - 02.27 - 17:00 - už Stasę Ališauskienę – Julijos ir Petro Adamonių auka
Sek. - 02.28 - 9:00 - už Stasę Ališauskienę - Dainiaus Lukoševičiaus auka
Sek. - 02.28 - 9:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 02.28 - 10:00 - už Aleksandrą ir Vandą Lapinus – Hildos ir Zigmo Lapinų auka

2010m. vasario  14d.: Rinkliava: 477,31 dol.; Žvakės: 42,00 dol.

Bažnyčiai aukojo
D.Staškevičienė 200 dol.; V.S.Goriai 100 dol.;
po 75 dol.: R.Pocauskienė, J.Kibirkštisdol;
po 50 dol.: S.Baršauskienė, A.Račinskas;
25 dol.: V.Gurklys;
Parapijos mokestis - po 25 dol.: R.Z.Valinskas, J.Kibirkštis, V.Gurklys, R.Pocauskienė, D.Staškevičienė;
po 20 dol.: E.R.Verbylai, A.Jurenas, S.A.Staškevičiai;
po 10 dol.: S.J.Naruševičiai, D.Staškevičienė, A.Povilaitienė, I.Mališka, N.Jakonienė, G.Kudžmienė, J.Valiulis, R Z.Valinskas, P.Girdžius, B.Rupšienė, A.Rašytinienė, Z.H.Lapinai, A.A.Zicha;
po 5 dol.: P.Bourassa, V.Givis, A.Piešina, A.Vaičekauskienė, I.Valkauskienė, J.Blauzdžiūnienė, A.M.Mileriai, V.Remeikienė, V.L.Stankevičiai, A.Z.Burkšaitis, J.Adams.

Skelbimai

Nidos Žvėjų Klubo susirinkimas Vasario 21 d. po Šv. Mišių parapijos salėje. Bus nariams susirinkimas ir pietūs.

******

Vasario 24 dieną „Rūtos“ klūbas šaukia metinį narių susirinkimą. Pradžia 12 val. Tą dieną BINGO nebus, nariai galės užsimokėti savo nario mokestį. Valdyba

******

Vasario 28 d. kun. Laurynas Grikietis iš Kauno klausys išpažintis nuo 9 val. Iki 10 val. ryto, ir 10 val. laikys Šv. Mišias su pamokslu. Tai bus mūsų gavėnios rekolekcijos.  Po Mišių salėje bus parapiečių susitikimas su nauju kunigu, ir po to kviečiame visus į Šv. Kazimiero parapijos šventę  12:45 val., kur bus šilti pietūs ir dainuos “Melodija“.

Bilietai iš anksto $25.00 pas Nijolę Šukienę – Lite.

******

Sekmadienį kovo 7 d. Šauliai ruošia Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 20–ties metų sukakties minėjimą, po 11 val. Šv. Mišių šia intencija.

******

Sekmadienį  kovo 14 d. po 11 val, Šv. Mišių  bus metinis susirinkimas. Du parapijos komiteto nariai baigia savo kadencią, bet jie gali būti perrinkti antrai kadencijai. Jei yra parapiečių norinčių būti komiteto nariu (nare), prašau pranešti klebonui.

Taksų kvitus už 2009 metus jau galima gauti klebonijoje trečiadieniais iš ryto arba sekmadieniais po Šv. Mišių. Kreipkitės į Heraldą Celtorių.

******

Meditacija apie Tėve Mūsų
Duok mums šiandien

Žmogui reikia maitintis, gyventi, dirbti. Tad nepyk, neįžeisk, Viešpatie, kad mes prašome, kaulyte kauliame: duok, išgirsk, išklausyk, padaryk. Lyg savo kalboje ir širdyje mes neturėtume kitokių žodžių bei jausmų! Taip, nevalia Tau įsakinėti, nevalia reikalauti nei įkirėti. Aš be paliovos kartoju savo prašymus: i š k l a u s y k. Žinoma, tik prašau, kad išklausytum. Juk ne man vienam tos duonos reikia. Visi žemėje esame susieti vieni su kitais, nematomais ryšias susaistyti. Vienas no kito priklausome. Tad ir prašome už visus ir su visais: duok mums. Juk praeitis ir ateitis  - ne mūsų valioje. Todel dabar, nors šiandien, duok mums tos duonos. Duok kad nereikėtų alkti, kad pajėgtume atlikti savo pareigą, Tau kuo uoliau tarnauti, būti ištikimi, kad ir toliau pasiliktume Tavo malonėje.
659,087 unique visits