June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP: 2010m. vasario 14d.
AVP: 2010m. vasario 14d.
VI-oji EILINIO LAIKO SAVAITĖ 2010m. vasario 14d.
Atliepiamoji psalmė: "Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 02.15 - 10:00 – už Stasę Ališauskienę – H.Z. Lapinų auka
Ant. - 02.16 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę - Algio Lapino auka
Tre. - 02.17 - 10:00 - už Joną Astrauską – S. Vasiliauskienės auka
Ket. - 02.18 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę – S. Baršauskienės auka
Pen. - 02.19 - 10:00 - už Stasę Ališauskienę – Julytė Adams auka
Šeš. - 02.20 - 17:00 - už Stasę Ališauskienę – A. Mickaus auka
Sek. - 02.21 - 09:00 - už Petrą Navazelskį ir Marta Putyrski – Irenos Navazelskienės auka
Sek. - 02.21 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 02.21 - 11:00 - už Šeimos mirusius – N. Jakonienės auka

2010m. Vasario 7d. rinkliava: 324,05 dol., Žvakės: 49,50 dol.

Bažnyčiai aukojo
Parapijos mokestis (25 dol.) - Linda Sušinskas, J.Mališka, A.Mankienė, B.Geližiūnienė;
S.Ališauskienės šeima – 80 dol., A.Mankienėl – 400 dol., Anonymous 275 dol., M.L.K.Šaulių Kuopą – 200,00 dol.;
po 20 dol. - E.R.Verbylai, A.Z.Burkšaitis, Č.D.Vasiliauskai;
po 10 dol. - L.E.Dainiai, S.J.Naruševičiai, D.Staškevičienė, A.Povilaitienė, I.Mališka, N.Jakonienė, G.Kudžmienė, S.A.Staškevičiai, I.Strauss, Linda Sušinskas;
po 5 dol. – Alex Piešina, P.Bourassa, V.Givis, A.Piešina, A.Vaičekauskienė, I.Valkauskienė, J.Blauzdžiūnienė, A.M.Mileriai, A.Zabiela, Vida Remeikienė, A.Rašytinienė, Z.H.Lapinai, J.J.Remeikis, K.Krisčiokaitienė, V.L.Stankevičiai.

Skelbimai

Vasario 16–tosios minėjimas šiais metais bus sekmadienį vasario 14d. parapijos salėje po Šv. Mišių. Bus programa ir kavutė.


Nidos Žvėjų Klubos susirinkimas Vasario 21 d. po Šv. Mišių parapijos salėje. Bus nariams susirinkimas ir pietūs.


Vasario 28d. kun. Laurynas Grikietis iš Kauno klausys išpažintis nuo 9 val. iki 10 val. ryto ir 10 val. laikys Šv. Mišias su pamokslu. Tai bus mūsų gavėnios rekolekcijos.  Po Mišių salėje bus parapiečių susitikimas su nauju kunigu ir po to kviečiame visus į Šv. Kazimiero parapijos šventę 12:45 val., kur bus šilti pietūs ir dainuos “Melodija“.
Bilietai iš anksto $25.00 pas Nijolę Šukienę – Lite.


2009 metu mokeščių (taksų) kvitus jau galima gauti klebonijoje trečiadieniais iš ryto arba sekmadieniais po Šv. Mišių. Kreipkitės į Heraldą Celtorių.


Meditacija apie Tėve Mūsų

Duok mums šiandien
Žmogui reikia maitintis, gyventi, dirbti. Tad nepyk, neįžeisk, Viešpatie, kad mes prašome, kaulyte kauliame: duok, išgirsk, išklausyk, padaryk. Lyg savo kalboje ir širdyje mes neturėtume kitokių žodžių bei jausmų! Taip, nevalia Tau įsakinėti, nevalia reikalauti nei įkirėti. Aš be paliovos kartoju savo prašymus: i š k l a u s y k. Žinoma, tik prašau, kad išklausytum. Juk ne man vienam tos duonos reikia. Visi žemėje esame susieti vieni su kitais, nematomais ryšias susaistyti. Vienas no kito priklausome. Tad ir prašome už visus ir su visais: duok mums. Juk praeitis ir ateitis  - ne mūsų valioje. Todel dabar, nors šiandien, duok mums tos duonos. Duok kad nereikėtų alkti, kad pajėgtume atlikti savo pareigą, Tau kuo uoliau tarnauti, būti ištikimi, kad ir toliau pasiliktume Tavo malonėje.
659,097 unique visits