June 20 2021
Latest Articles
· AVP:2010m. geguž&#27...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
· AVP:2010m. balandžio...
· Rezginele:balandzio|...
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Articles Hierarchy
Articles Home » Ausros Vartai » AVP: 2010m. vasario 7d.
AVP: 2010m. vasario 7d.
V-oji EILINIO LAIKO SAVAITĖ 2010m. vasario 7d.
Atliepiamoji psalmė: "Angelų akysė giedu tau, Viešpatie, giesmę."

Šią savaitę šv. Mišios aukojamos:
Pir. - 02.08 - 10:00 – už Joną Meškauską – Piešinų šeimos auka
Ant. - 02.09 - 10:00 - už Aleksą Mankų - Vidos Morkūnaitės ir Aldonos Morkūnienės auka
Tre. - 02.10 - 10:00 - už Aleksą Mankų – S. Baršauskienės auka
Ket. - 02.11 - 10:00 - už Gustavą ir Teresę Freidankus – Hildos ir Zigmo Lapinų auka
Pen. - 02.12 - 10:00 - už Marthe Leclerc – Alexandro Pišinos auka
Šeš. - 02.13 - 17:00 - už Seselės Margaritos sveikatą – G.K. auka
Sek. - 02.14 - 09:00 -
Sek. - 02.14 - 10:30 - Šventas Rožančius
Sek. - 02.14 - 11:00 - už Lietuvą, Kanados Lietuvių Bendruominės-Montrealio Apylinkės auka

2010m. sausio 31d, rinkliava: 369,26 dol.; Žvakės: 58,00 dol.

Bažnyčiai aukojo:
Parapijos mokestis 25 dol. - A.Zabiela, D.Jaugelis, J.Kisielaitienė, E.Lukauskienė, S.Ališauskienė, J.Valiulis;
S. Ališauskienė – 500 dol., E.Lukauskienė - 60 dol.;
Po 25 dol. - Č.D.Vasiliauskai, J.Kisielaitienė;
Po 20 dol. - S.Baršauskienė, V.L.Stankevičiai, E.R.Verbylai, N.Jungmeisteris, A.Jungmeisteris, S.Vasiliauskienė;
po 10 dol. - B.Rupšienė, L.E.Dainiai, Z.H.Lapinai, A.Z.Burkšaitis, P.Girdžius, S.J.Naruševičiai, D.Stškevičienė, A.Povilaitienė, A.A.Zicha, V.L.Stankevičiai, I.Mališka, N.Jakonienė, G.Kudžmienė;
po 5 dol. – Alex Piešina, P.Bourassa, V.Givis, A.Piešina, A.Vaičekauskienė, I.Valkauskienė, J.Blauzdžiūnienė, A.M.Mileriai, A.Zabiela, Vida Remeikienė, A.Rašytinienė.

Skelbimai

Vasario 16 – tosios minėjimas šiais metais bus sekmadienį vasario 14 d. parapijos salėje po Šv, Mišių. Bus programa ir kavutė.
 

Nidos Žvėjų Klubos susirinkimas Vasario 21 d. po Šv. Mišių parapijos salėje. Bus nariams susirinkimas ir pietūs.


Vasario 28 d. kun. Laurynas Grikietis iš Kauno klausys išpažintis nuo 9 val. iki 10 val. ryto ir 10 val. laikys Šv. Mišias su pamokslu. Tai bus mūsų gavėnios rekolekcijos.  Po Mišių salėje bus parapiečių susitikimas su nauju kunigu, ir po to kviečiame visus į Šv. Kazimiero parapijos šventę  12:45 val., kur bus šilti pietūs ir dainuos “Melodija“.
Bilietai iš anksto $25.00 pas Nijolę  Šukienę – Lite.


2009 metų mokeščiu (taksų) kvitus jau galima gauti klebonijoje trečiadienias iš ryto arba sekmadienias po Šv. Mišių. Kreipkites pas Heraldą Celtorių.

 

Meditacija apie Tėve Mūsų

Duok mums šiandien
Žmogui reikia maitintis, gyventi, dirbti. Tad nepyk, neįžeisk, Viešpatie, kad mes prašome, kaulyte kauliame: duok, išgirsk, išklausyk, padaryk. Lyg savo kalboje ir širdyje mes neturėtume kitokių žodžių bei jausmų! Taip, nevalia Tau įsakinėti, nevalia reikalauti nei įkirėti. Aš be paliovos kartoju savo prašymus: i š k l a u s y k. Žinoma, tik prašau, kad išklausytum. Juk ne man vienam tos duonos reikia. Visi žemėje esame susieti vieni su kitais, nematomais ryšias susaistyti. Vienas no kito priklausome. Tad ir prašome už visus ir su visais: duok mums. Juk praeitis ir ateitis  - ne mūsų valioje. Todel dabar, nors šiandien, duok mums tos duonos. Duok kad nereikėtų alkti, kad pajėgtume atlikti savo pareigą, Tau kuo uoliau tarnauti, būti ištikimi, kad ir toliau pasiliktume Tavo malonėje.
659,100 unique visits