Skip to content
Apr 2 12

Gyčio Vazalinsko Dailės Paroda

by admin

Dailininko Gyčio Vazalinko tapybos paroda „John Vazalinskas – Réflexions“ vyks š.m. gegužės mėnesio 8 – 19 d.d. Galerie Mile End, avenue du Parc (tarp Fairmount ir St-Viateur), Montrealio miesto centre. Daugiau žinių apie dailininką ir jo kūrinius galima rasti jo tinklalapyje www.vazart.ca o apie galeriją tinklalapyje www.ame-art.com . Penktadieniais ir šeštadieniais paroda vyks nuo 12 val. iki 8 v.v., o nuo sekmadienių iki ketvirtadienių nuo 12 val. iki 6 v.p.p. Atidarymas su vaišėmis bus nuo 6 iki 9 v.v. penktadienį, gegužės 11.

Montrealiečiams gerai pažįstamas dailininkas parodys 30 paskutinių naujausių aliejaus kūrinių. Tarp jų bus galima matyti populiarių Montrealio miesto ir įvairių gamtos vaizdų, tapytų vietoje arba dailininko studijoje. Lietuviai, įpratę matyti dailinko kūrinius LITO kalendoriuose, baltiečių ar kitų draugijų meno parodose, kviečiami apsilankyti ir įvertinti platesnį jo kūrybos pristatymą.

Apr 2 12

Emplyment opportunity for Lithuanian speakers

by admin

I received an email from a game testing company in Montreal which is seeking out Lithuanian speakers. Details can be found below:

Enzyme Testing Labs, a large-scale, dedicated and multilingual game testing company with secure facilities in North America, Europe and Asia. Enzyme helps video game publishers and developers reduce production costs, enhance the gaming experience and shorten time to market by providing multiplatform world class pre-certification, functionality, linguistic testing, game-play, focus group, playtests and product evaluation, compatibility, connectivity, MMOG, load testing and technical support services.

 

Our company is offering part time / contract jobs for Linguistic Video Game Testers who have the following profile:

  • Interest for video games

  • Excellent working knowledge, both written and spoken, of the Lithuanian language.

  • Able to read and write in English

We’re looking for motivated and bilingual people with a passion for gaming, who can test and verify the different elements of a video game: language, idioms, expressions and localization.

We need people who can identify mistakes/errors/bugs in video games, describe them specifically and report them to our clients for corrective action

Location: Montreal, Quebec, Canada

To submit your application:

www.enzyme.org – Careers – Apply now. 

Apr 2 12

AVP: Balandzio 1 2012

by admin

Šventoji Savaitė Balandžio 1 d. 2012 m. Balandžio 1 d. – balandžio 8 d. Verbų Sekmadienis

Atliepiamoji psalmė: “O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai ?”

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:

Sekm. 1 d. 9:00 už Julia Mileris Pocetti – brolio Alfonso Milerio auka

10:00 Šventas Rožančius

10:30 už Algį Lapiną – Carmen ir Raimondas Kunnapuu auka

Pirm. 2 d. 10:00 už Petrą Baltrukonį – Nato Baltrukonio auka Antr. 3 d. 10:00 už Oną ir Praną Burkšaičius – Zigmo Burkšaičio auka Tre

4 d. 10:00 už P. ir P. Burkšaičius – Zigmo Burkšaičio auka Ketv. Didysis Ketvirtadienis

5 d. 18:00 už Juliją ir Joną Šveikauskus – Alvera Šveikauskas auka Penk.– Didysis Penktadienis

6 d. 18:00Kryžiaus keliai ir Kristaus kančios pamaldos

Šešt. – Didysis Šeštadienis

7 d. 16:30 už Joną Vizgirdą – žmonos ir dukters auka

17:00 už Marion Milerienę – vyro Alfonso auka

Sekm.Velykos.

8 d. 7:30 Šv. Rožančius – 8:00 už Rozaliją Geležiūnienę – Danutės Vieser auka

Kovo 25 d. 2012, rinkliava 292.50 – žvakės 36.01

Parapijos mokestis 40 dol. – R. Juodis, N.K. Baltrukonis, D. Jaugelienė, D.D. Jaugelis-Zatkovic, A. Geralavičiūtė, A.Z. Urbonai, I. Valkauskienė

Parapijai aukojo:

300 dol. N.K. Baltrukonis, po 160 D. Jaugelienė, 60 dol. R. Juodis, D.D. Jaugelis – Zatkovic

po 20 dol J. Mališka, S.A. Staškevičius, E.R. Verbylai,

po 10 dol. L.E. Dainiai, G. Kudžmienė, Z.H. Lapinai, Iz. Mališka, A. Povilaitienė, R. Pocauskienė, V.L. Stankevičiai, D. Staškevičienė, I. Strauss po 5 dol.J. Adams, E.C. Buguis, C.A. Constantin, Mr. Mrs.V. Givis, A. Mileris, Alfredas Piešina, Aleksas Piešina, A. Vaičekauskienė, I. Valkauskienė

.

Skelbimai

 

Dėkojame visiems kurie dalyvavo metiniame parapijos susirinkime. Dėkojame Stasei Budrevičiūtei kuri baigė savo trijų metų kadenciją, ir sveikiname Stefaniją Jutuvienę kuri sutiko pasilikti parapijos komitete antrai kadencijai, ir Vidą Mačionytę kuri buvo priimta į komitetą pirmai kadencijai. Dievas telaimina ir Aušros Vartų Marija teužtaria mūsų parapiją.

******

Galima gauti mokesčių kvitus klebonijoje sekmadieniais po Šv. Mišių ir trečiadieniais nuo 10 val. iki 14 val., kreipkitės į Haroldą Celtorių.

******

Gintario šokių grupė ruošia du įvykius paremti jų kelionę į Bostoną liepos mėnėsį, šokių šventei: Šeštadienį balandžio 14 d. 18val. mūsų salėje bus spaghetti vakarienė ir šokiai, o sekmadienį balandžio 29 d. 12 val. bus sriubos pietūs. Paremkime šokėjus ir dalyvaukime.

******

Šventoji Savaitė: Didysis Ketvirtadienis balandžio 5 d. 18 val. . Didysis Penktadienis balandžio 6 d. 18 val. . Didysis Šeštadienis balandžio 7 d. 17 val. . Velykų Sekmadienis balandžio 8 d. 8 val.

—– Velykų rytą po Šv. Mišių bus vaišės parapijos salėje, dalyvaukime visi. —–

Ir liepk man pas Tave ateiti

Liepk, dangaus ir žemės galybių Viešpatie, ateiti pas Tave, kad, bėgęs takais ir vieškeliais, plaukęs jūromis ir vandenynais, pagaliau Tavo akistatoje surasčiau tokį uostą, iš kurio nė vienas laivas nebenori išplaukti, nė vienas žmogus, Tavo rankomis sukurtas, nebenori kojos kelti. Juk ten – taip gražu, miela, nuostabu ir gera, kad nei mūsų akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei širdis nejuto, ką ir kaip Tu esi parengęs tiems, kurių lauki ir kuriuos Pats pasikvieti….

 

Mar 22 12

AVP: Kovo 25 2012

by admin

 

5-oji Gavėnios savaitė kovo 25 d. 2012 m. kovo 25 d. – balandžio 1 d. Sekmadienis

 

 

Atliepiamoji psalmė: “Sutverk širdį man tyrą, o Dieve.”

 

 

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:

 

 

Sekm.25 d. 9:00 už Dalią Dargytę Sinius – šeimos auka

 

11:00 Šventas Rožančius

 

12:00 už Eleną ir Juozą Mackevičius – duktės Reginos Pocauskienės auka

 

Pirm. 26 d. 8:00 už Jokūbauskų šeimos mirusius – Nellie Rutkauskas auka Antr. 27 d. 10:00 už Rutkauskų šeimos mirusius – Nellie Rutkauskas auka Tre

 

. 28 d. 10:00 už Anielę Mickytę – Antano J. Mickaus auka Ketv. 29 d. 10:00 už Julia Mileris Pocetti – Mr.Mrs.V. Givis auka Penk. 30 d. 10:00už Julia Mileris Pocetti – Mr.Mrs.V. Givis auka

 

Šešt. 31 d. 17:00 už Vytautą Valkauską (28 m.) – šeimos auka

 

Sekm. 1 d. 9:00 už Julia Mileris Pocetti – brolio Alfonso Milerio auka . 10:00 Šventas Rožančius

 

10:30 už Algį Lapiną – Carmen ir Raimondas Kunnapuu auka

 

 

Kovo 18 d. 2012, rinkliava 330.23 – žvakės 30.00

 

 

Parapijos mokestis 40 dol. – Aldona Zabiela, Aldona Morkūnienė

 

Parapijai aukojo:

 

300 dol. Aldona Morkūnienė, po 200 dol. Regina Pocauskienė, Helen Stein 100 dol. Rasa Pavilanis

 

po 20 dol A. Jungmeisteris, N. Jungmeisteris, J. Mališka, E.R. Verbylai, Č.D. Vasiliauskai

 

po 10 dol. S. Baršauskienė, C.A. Constantin, L.E. Dainiai, G. Kudžmienė, Z.H. Lapinai, Iz. Mališka, V.L. Stankevičiai, D. Staškevičienė, A. Rašytinienė, I. Strauss po 5 dol. E.C. Buguis, Mr. Mrs.V. Givis, A. Mankus, A. Mileris, Alfredas Piešina, Aleksas Piešina, P. Paulauskas. A. Vaičekauskienė, A. Zabiela

 

.

 

 

Skelbimai

 

 

 

Aušros Vartų Parapijos metinis susirinkimas bus šiandien kovo 25 d. po Šv. Mišių, 13 val. Prašome visiems parapijiečiams dalyvauti. Per susirinkimą bus vaišės.

 

 

******

 

 

Galima gauti mokesčių kvitus klebonijoje sekmadieniais po Šv. Mišių ir trečiadieniais nuo 10 val. iki 14 val., kreipkitės į Haroldą Celtorių.

 

 

******

 

Kovo 19 d. Beaconsfield, Qc. mirė Suzanne Valench (Valančiūnas), 92 m. amžiaus. Laidotuvių Šv. Mišios buvo vakar mūsų bažnyčioje, palaidota Notre Dame des Neiges kapinėse. Užuojauta dukrai Helen Stein ir kitiems artimiesiems.

 

 

******

 

 

Šventosios Savaitės tvarka: Didysis Ketvirtadienis balandžio 5 d. 18 val. . Didysis Penktadienis balandžio 6 d. 18 val. . Didysis Šeštadienis balandžio 7 d. 17 val. . Velykų Sekmadienis balandžio 8 d. 8 val.

 

 

—– Velykų rytą po Šv. Mišių bus vaišės parapijos salėje, dalyvaukime visi. —–

 

 

 

Ir liepk man pas Tave ateiti

 

 

 

Kur rasiu ramesnę prieglaudą, patikimesnę pastogę, jaukesnį židinį, jei ne pas Tave ?! Kur man galima būti drasesniam, patogiau ir patikimiau jaustis, jei ne prie mylinčios Tavo Širdies ?! Tad liepk, gerasis Jėzau, liepk man ateiti, kad pasibaigtų visos mano kelionės. Kad nereikėtų nei speige, nei vėjyje šalti, nei ištroškusiam karštyje kepti. Liepk ateiti pas Tave, nors, tiesą pasakius, nedrįstu net akių į Tave pakelti nei kaip dera bei privalu švento Tavo vardo ištarti. Liepk, pasitikiu Tavaisiais žodžiais, kuriuos kadaise tarei savo mokiniams ir apaštalams – kad į amžinąjį gyvenimą priimsi visus, kas tik Tavimi ir Tavo Tėvu tiki. Klydau, ne sykį ir ne du. Puoliau, dangiškojo Tėvo Sūnau, nesuskaičiojamą galybę kartų, bet gi aš pasitikiu Tavimi, Tavo gerumu ir duotuoju pažadu – atleisti, dovanoti ir priimti, kaip Tėvas sutiko paklydusį sūnų, klaupiuosi. Todėl laukiu Tavojo kvietimo labiau nei vidudienio kaitroje ištroškusi ulbanti volungė lietaus, nei motina iš ilgos kelionės negrįžtančio sūnaus, labiau negu sužadėtinė vestuvių dienos, negu ligonis sveikatos.                       


Mar 16 12

AVP: Kovo 18 2012

by admin

4-oji Gavėnios savaitė kovo 18 d. 2012 m. kovo 18 d. – kovo 25 d. Sekmadienis

Atliepiamoji psalmė: “Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau.”

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:

Sekm.18 d. 9:00 už Genovaitę Sibitienę – Walter ir Ketė Genteman auka

10:00 Šventas Rožančius

10:30 už Joną Meilutį – Anicetos Mankienės auka

Pirm. 19 d. 10:00 už Alfonsą Gudą – Walter ir Ketė Genteman auka Antr. 20 d. 10:00 už Diną Feygelman – Elvyra ir Nicolas Constantin auka Tre

. 21 d. 10:00 už Leoną Barauską – žmonos Danutės auka Ketv. 22 d. 10:00 už Genovaitę Sibitienę – Jordano Žilinsko auka Penk. 23 d. 10:00už Bronių Žilinską – Jordano Žilinsko auka

Šešt. 24 d. 17:00 už Maria Taddeo – sūnaus Michele auka

Sekm.25 d. 9:00 už Dalią Dargytę Sinius – šeimos auka . 11:30 Šventas Rožančius

12:00 už Eleną ir Juozą Mackevičius – duktės Reginos Pocauskienės auka

Kovo 11 d. 2012, rinkliava 304.25 – žvakės 38.00

Parapijos mokestis 40 dol. – N. Jakonienė, S.J. Naruševičiai, V. Žitkus, D. Juras

Parapijai aukojo:

300 dol. Natalija Jakonienė, 200 dol. Vladas Žitkus, 160 dol. Jonas ir Stasė Naruševičiai, 60 dol. Dainius Juras

po 20 dol J. Mališka, L.E. Dainiai, S.A. Staškevičiai

po 10 dol. S. Baršauskienė, G. Kudžmienė, Z.H. Lapinai, S.J. Naruševičiai, Iz. Mališka, D. Staškevičienė, A. Povilaitienė, A. Rašytinienė, V.L. Stankevičiai po 5 dol. E.C. Buguis, J. Blauzdžiūnienė, Mr. Mrs.V. Givis, A. Mankus, A. Mileris, Alfredas Piešina, Aleksas Piešina, L. Sušinskas. A. Vaičekauskienė, I. Valkauskienė, A. Zabiela, V. Žitkus

Mirties pranešimas: Kovo 12 d. Toronte mirė Kazimieras Gaputis, 95 metų amžiaus. Nuoširdi užuojauta sūnui Andriui Gapučiui (Lito valdybos pirmininkas) ir visiems artimiesiems.

Skelbimai

 

Aušros Vartų Parapijos metinis susirinkimas bus sekmadienį kovo 25 d. 13 val. Tą diena Šv. Mišios bus 12 val. Prašome visiems parapijiečiams dalyvauti. Per susirinkimą bus vaišės.

******

Galima gauti mokesčių kvitus klebonijoje sekmadieniais po Šv. Mišių ir trečiadieniais nuo 10 val. iki 14 val., kreipkitės į Haroldą Celtorių.

******

Rūtos Klūbas organizuoja kelionę į Mont Saint Gregoire ir Érablière La Goudrelle trečiadienį kovo 21 d., išvažiuojant iš A.V. bažnyčios 11 val. ryto. Nariams kelionė ir pietūs nekainuos, o svečiams kelionė nekainuos ir pietūs kainuos 15 dol. Dalyvaukime visi.

 

******

Šventosios Savaitės tvarka: Didysis Ketvirtadienis balandžio 5 d. 18 val. . Didysis Penktadienis balandžio 6 d. 18 val. . . Didysis Šeštadienis balandžio 7 d. 17 val. . Velykų Sekmadienis balandžio 8 d. 8 val. —– Velykų rytą po Šv. Mišių bus vaišės parapijos salėje, dalyvaukime visi. —–

Mirties valandą pašauk mane!

Ateis toji diena. Tikrai ateis. Nors jos ir nelaukčiau, nors ir nenorėčiau, ji vis viena pasibels į duris arba kaip žaibas iš dangaus trenks staiga ir netikėtai. Todėl jau dabar prašau. Kuo nuolankiausiai iš visos širdies meldžiu: neatstumk, nepasmerk, leisk man šios atsakingos akimirkos laukti kuo stopiau pasiruošusiam, kad ne kam kitam, o tiktai Tau per maloningosios Tavo Motinos rankas atiduočiau nemirtingą savo sielą. Todel, žinodamas begalinį Tavo gailestingumą, atlaidumą ir Meilę, su viltimi bei pasitikėjimu kreipiuosi jau dabar: pašauk mane ! Pakviesk, kaip duosnusis Šeimininkas, pamatęs pavargusį nuo darbų samdinį, praveria jam duris, tardamas : “ Gana, eikš namo ! Sėsk prie stalo ! Dabar pasivaišinsim ! „ Šitaip ir man išmušus Tavo nurodytai valandai – kurios dabar nežinau, nes visos mano dienos ir metai Tavo žinioje, – pašauk, kad nepražūčiau, kad į gėdos ir amžinos nevilties glėbį nepulčiau, bet pakilčiau į tas beribio džiaugsmo, laimės bei nesibaigiančios ramybės padanges, kurias nuo Amžinybės slenksčio esi parengęs tiems, kuriuos Tu, kaip visų mūsų mylimiausias Brolis ir Mokytojas, laikai esant vertus tokios malonės. Pašauk, kad tamsoje paskutinę valandą nepaklysčiau. Pašauk garsiai, kad išgirsčiau. Pašauk, o Kristau ! Tebuna man Tavo balsas kaip Velykų varpai….