Skip to content
May 4 12

Nauja vieta del AVP buleteniu

by admin

AVP savaitės biuleteniai buvo perkelti į naują vietą:
www.montrealiolietuviai.org/avp

The AVP weekly bulletins have have moved to a new location:
www.montrealiolietuviai.org/avp

May 2 12

Event: Kai apkabinsiu tave (Back to Your Arms)

by admin

Kai apkabinsiu tave (Back to Your Arms)

dir. Kristijonas Vildžiūnas
Lithuania 2010
90 minutes

Lithuanian, German, Russian, English with English sub-titles

Panorama balte et nordique

Cinémathéque québécoise, 335 de Maisonneuve Blvd. East
Friday, 25 May 2012, 8:30 pm

1961. A father and his daughter are trying to meet in Berlin after seventeen years of separation. He is from Soviet-occupied Lithuania and she is an émigré living in the United States. Even though there is a “thawing” period in the Soviet Union and the Berlin Wall has yet to be erected, the Cold War is still very chilly. As soon as the father arrives in Berlin, undercover KGB agents begin harassing him. They also try to entice the daughter to come to the East. She, however, is wary and afraid to cross the border from West Berlin. Will these personal and political tensions prevent them from meeting after all these years? The gripping BACK TO YOUR ARMS was Lithuania’s official submission to the Best Foreign Language Film category of the 84th Academy Awards 2012.

English sub-titles

Apr 21 12

AVP: Balandzio 22 2012

by admin

3 – oji Velykų savaitė balandžio 22 d. 2012 m. balandžio 22 d. – balandžio 29 d. Sekmadienis

Atliepiamoji psalmė: “Žerki ant mūsų tu, Viešpatie, savo veido palaimingąją šviesą!

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:

Sekm.22 d. 9:00 už Marion Milerienę – vyro Alfonso auka

10:00 Šventas Rožančius

10:30 už Aleksą Mankų – Danutės Vieser auka

Pirm. 23 d. 10:00 už Olgą S. Nadiak – Natalijos Jakonienės auka Antr. 24 d. 10:00 Tre

. 25 d. 10:00 už Julia ir Ernest Mileris Pocetti – dukterų auka Ketv. 26 d. 10:00 Penk. 27 d. 10:00 už Margaritą Baltrukonis – Nato Baltrukonio auka

Šešt. 28 d. 17:00 už Juzefą Mikalajūnienę – Celtorių šeimos auka

18:00 už Izoliną Gustienę (10 m.) – dukters Kristinos auka Sekm.29 d. 9:00 už Aldoną Gudienę – Susan Gudas ir šeimos auka

10:00 Šventas Rožančius . 10:30 už Aldoną Gudienę – dukterų auka

balandžio 15 d. 2012, rinkliava 362.50 – žvakės 43.50

Parapijos mokestis 40 dol. – Benediktas ir Janina Pakuliai, Anthony ir Audra Verbyla Zicha

Parapijai aukojo:

30 dol. N. Jungmeisteris

po 20 dol. J. Mališka, Č.D. Vasiliauskai, E.R. Verbylai, A. Jungmeisteris

po 10 dol. A. Povilaitienė, V.L. Stankevičiai, G. Kudžmienė, Iz. Mališka, Z.H. Lapinai, L.E. Dainiai, S.J. Naruševičiai, D. Staškevičienė, A. Rašytinienė, Mr.Mrs. V. Givis po 5 dol. A. Vaičekauskienė, V. Žitkus, Aleksas Piešina, Alfredas Piešina, I. Valkauskienė, E.C. Buguis, J. Adams, P. Paulauskas, A. Mileris

Skelbimai

 

Galima gauti mokesčių kvitus klebonijoje sekmadieniais po Šv. Mišių ir trečiadieniais nuo 10 val. iki 14 val., kreipkitės į Haroldą Celtorių.

******

Gintaro šokių grupė ruošia sriubos pietus mūsų salėje sekmadienį balandžio 29 d. 12 val. paremti jų kelionę į Bostoną, dalyvaukime visi.

******

Montrealio Lietuvių Kredito Unija Litas kviečia visus narius ir jų šeimas į metinį susirinkimą šiandien balandžio 22 d. 13 val. Šv. Kazimiero parapijos salėje.

******

Baltų artistų metinis susirinkimas ir rinkimai bus trečiadienį gegužės 2 d. 19 val. mūsų salėje, visi nariai yra prašomi dalyvauti.

******

LKMN Šaulių kuopa kviečia visus narius į metinį susirinkimą sekmadienį gegužės 6 d. 11:30 val. mūsų salėje.

******

Mūsų nuomininkai Pasteur Roger ir Église des Nations Unies en Christ renka naudotus rūbus siuntimui į Afriką (Congo), kas norėtų prisidėti atneškite rūbus maišuose iki gegužės 6 d. ir palikite zakristijoje. Dėkojame tiems kurie prisidės.

Žegnonė

Kryžiaus ženklas, arba žegnonė, simbolizuoja daug ką. Pirmiausia – Išganytojo kančią. Ant Golgotos stovėjusį išilginio ir skersinio rąstų kryžių, kadaise, romėnų laikais, laikytą gėdos ženklu, kryžių, kurį savo kančia, krauju savo mirties kaina Jėzus Kristus pavertė mūsų išganymo simboliu. Tačiau to negana. Kryžiaus, o kartu ir žegnonės prasmė kur kas gilesnė. Tai savęs, savo pradedamos dienos, darbo, kelionės, maldos bei visų veiksmų, o drauge ir viso pasaulio palaiminimas. Tai kiekvieno krikščionio skiriamasis ženklas, reiškiantis, jog jis išpažįsta vieną Dievą trijuose Asmenyse. Tai neprilygsta kalbėjimui, laiminimui, įsakymui kokio nors viršininko, imperatoriaus, prezidento, karaliaus vardu.  

Apr 14 12

AVP: Balandzio 15 2012

by admin

2 – oji Velykų savaitė balandžio 15 d. 2012 m. balandžio 15 d. – balandžio 22 d. Atvelykis

Atliepiamoji psalmė: “ Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. ”

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:

Sekm.15 d. 9:00 už Julia ir Ernest Mileris Pocetti – dukterų auka

10:00 Šventas Rožančius

10:30 už Petrą Jurėną – Aušros Vartų Parapijos Choro auka

Pirm. 16 d. 10:00 už Suzanne Valench – Nellie ir Paul Rutkauskų auka Antr. 17 d. 10:00 už Eugeniją Lukošienę – šeimos auka Tre

18 d. 10:00 už Julia ir Ernest Mileris Pocetti – dukterų auka Ketv. 19 d. 10:00 už Antaniną Walker – Sofijos Gudonienės auka Penk. 20 d. 10:00 už prašant sveikatos Lukui Milakniui – Pakulių šeimos auka

Šešt. 21 d. 17:00 už Pijų ir Jadvygą Dragūnus – šeimos auka

18:00 už brolį Germiną Grumbiną – Ramunės Ramanauskaitės Sakalauskienės . auka

Sekm.22 d. 9:00 už Marion Milerienę – vyro Alfonso auka

10:00 Šventas Rožančius . 10:30 už Aleksą Mankų – Danutės Vieser auka

Balandžio 8 d. 2012, rinkliava 1088.39 – žvakės 60.15

Parapijos mokestis 40 dol. – Rytis ir Vilija Bulotai, Narvydas ir Karolina Baršauskai

Parapijai aukojo:

100 dol. anoniminė auka, 50 dol. R.D. Staškevičiai, 30 dol. J. Blauzdžiūnienė

po 25 dol. C.A. Constantin, A. Jungmeisteris, N. Jungmeisteris, A. Mileris, Aleksas Piešina

po 20 dol. S. Baršauskienė, L.E. Dainiai, A. Gaputis, A. Jurėnas, G. Kudžmienė, Iz. Mališka, J. Mališka, S.J. Naruševičiai, R. Piečaitienė, D. Staškevičienė, S.A. Staškevičiai, I. Strauss, R.Z. Valinskas, Č.D. Vasiliauskai, E.R. Verbylai

15 dol. E.C. Buguis

po 10 dol. Mr.Mrs. V. Givis, K. Krisčiokaitienė, A. Mankienė, A. Povilaitienė, V.L. Stankevičiai, J.J. Rimeikis, 5 dol. A. Vaičekauskienė

Skelbimai

 

Galima gauti mokesčių kvitus klebonijoje sekmadieniais po Šv. Mišių ir trečiadieniais nuo 10 val. iki 14 val., kreipkitės į Haroldą Celtorių.

******

Gintario šokių grupė ruošia sriubos pietus sekmadienį balandžio 29 d. 12 val. paremti jų kelionę į Bostoną, dalyvaukime visi.

******

Montrealio Lietuvių Kredito Unija Litas kviečia visus narius ir jų šeimas į metinį susirinkimą sekmadienį balandžio 22 d. 13 val. Šv. Kazimiero parapijos salėje.

******

Sveikino mus Šv. Velykų proga Mons. Vytautas Grigaravičius (kuris irgi dėkoja už gražų jo priėmimą pas mus per rekolekcijas), Tėvas Kazimieras Ambrasas SJ, ir Kun. Gediminas Mieldažis (kuris irgi atsiuntė dovanėlę Rūtos Klūbui). Taip pat mus sveikino Vasario 16-osios proga Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Per amžius

Jau dabar Tave garbinu, atlaidusis Kristau, kiekvienu rytu ir vakaru, kiekvienu vidudieniu ir vidurnakčiu. Garbinu padangėje plaukiojančiu debesiu ir ta prie vandenyno kranto pasvirusia geltonais vaisiais apkibusia palme bei Dzūkijos paežerėje nuo šiaurio šniokščiančia pušimi. Garbinu pirmąja snaige ir nesibaigiančia Filipinų šalies žaluma, kiekvienu gėlės žiedu ir jo skleidžiamu nuostabiu kvapu. Garbinu per begalines erdvės tolumas atskubėjusiu kiekvienu saulės spinduliu ir nekaltu kūdikio krykštavimu. Tyliais tarsi sustingę sargybiniai medžiais milžinais ir kiekviena Sūduvos lygumose linguojančia smilga . Garbinu Tave Amžinojo Miesto bazilikų bei katedrų varpais. Liucernos ežero žydruma, Rigi Kulm ir visų žemės rutulio kalnų viršūnėmis, vulkanų keteromis ir gelmėse pasislėpusiais koralų rifais. Šią garbę ir šlovę giedoti Tau norėčiau ne tik dabar, šį palaimingą akimirksnį, kad iš begalinio Tavo gerumo esu gyvas, ne tik rytoj, bet su visa dangaus ir žemės man artimų ir tolimų sielų bendruomene, su Švenčiausiąja Mergele Marija, su šventuoju Juozapu, šventuoju Kazimieru, savo globėjais, šventuoju Ignacu bei su visais šventaisias, patriarchais ir pranašais, su Senojo bei Naujojo Testamentų išpažinėjais, be ribų, be pabaigos per amžių amžius giedoti nesiliaujantį meilės, dekingumo ir džiaugsmo himną.

Garbė Aukščiausiajam – Alfa ir Omega – per amžius !

Apr 6 12

AVP: Balandzio 8 2012

by admin

Velykų Savaitė balandžio 8 d. 2012 m. Balandžio 8 d. – balandžio 15 d. Velykos – Kristaus Prisikelimas

Atliepiamoji psalmė: “Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes ! ”

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:

Sekm. Velykos

8 d. 7:30 Šv. Rožančius

8:00 už Rozaliją Geležiūnienę – Danutės Vieser auka

Pirm. 9 d. 10:00 už šeimos mirusius – Alvyros Šveikauskas auka Antr. 10 d. 10:00 už Krasowski šeimos mirusius – Alvyros Šveikauskas auka Tre

11 d. 10:00 už Genovaitę Sibitienę – Natalijos Jakonienės auka Ketv. 12 d. 10:00 už Rudžiauskų šeimą – dukterėčios auka Penk. 13 d. 10:00 už Baranauskų ir Grinkevičių šeimų mirusius – Angelės auka

Šešt. 14 d. 17:00 už Julia Mileris Pocetti – brolio Alfonso auka

Sekm.15 d. 9:00 už Julia ir Ernest Mileris Pocetti – dukterų auka

10:00 Šventas Rožančius . 10:30 už Petrą Jurėną – Aušros Vartų Parapijos Choro auka

Balandžio 1 d. 2012, rinkliava 525.67 – žvakės 52.05

Parapijos mokestis 40 dol. – Dana Urbanavičius

Parapijai aukojo:

po 20 dol A. Jungmeisteris, N. Jungmeisteris, J. Mališka, D.R.. Staškevičiai, Č. D. Vasiliauskai, E.R. Verbylai,

po 10 dol. S. Baršauskienė, L.E. Dainiai, Mr.Mrs.V. Givis, G. Kudžmienė, Z.H. Lapinai, Iz. Mališka, S.J. Naruševičiai, Dr. A. Pavilanis, A. Povilaitienė, R. Pocauskienė, A. Rašytinienė, V.L. Stankevičiai, D. Staškevičienė, I. Strauss, Valkauskų šeima po 5 dol. N.K. Baršauskai, E.C. Buguis, C.A. Constantin, A. Mileris, Alfredas Piešina, Aleksas Piešina, P. Paulauskas, L.Sušinskas, A. Vaičekauskienė, V. Žitkus

Skelbimai

 

Galima gauti mokesčių kvitus klebonijoje sekmadieniais po Šv. Mišių ir trečiadieniais nuo 10 val. iki 14 val., kreipkitės į Haroldą Celtorių.

******

Gintario šokių grupė ruošia du įvykius paremti jų kelionę į Bostoną liepos mėnėsį, šokių šventei: Šeštadienį balandžio 14 d. 18val. mūsų salėje bus spaghetti vakarienė ir šokiai, o sekmadienį balandžio 29 d. 12 val. bus sriubos pietūs. Paremkime šokėjus ir dalyvaukime.

******

Nuoširdžiai dėkojame Alfonsui Mileriui už gėles kurios puošia mūsų altorių Šv. Velykų proga. Dievas telaimina jį ir jo šeimą.

******

Dėkojame Aleksui Piešinai ir Haroldui Celtoriui už pagalbą klebonui, kuris gavo vairavimo leidimą. Klebonas gali dabar lankyti parapijiečius pagal sutarimą.

******

—– Velykų rytą po Šv. Mišių bus vaišės parapijos salėje, dalyvaukime visi. —–

Kad galėčiau su šventaisiais garbinti Tave

Taip, Viešpatie, pirmasis ir didžiausias iš visų tikslų – Tave garbinti ir už tą milžinišką žvaigdžių, planetų, galaktikų, saulės, žemės ir visko, kas yra begalinėje erdvėje, sukūrimą. Už tą nepaprastai darnų, nuostabų, stebėtinai tikslų bei sudėtingą kūrinį, vadinamą Visata. Už tuos sudėtingus dangaus kūnų kelius, mažiausios kosmoso dulkelės skrydį, kometos švystėjimą Garbinti Tave, o Kristau, už pirmuosius Adomo ir Ievos žingsnius šioje žemėje. Per juos kiekvienas mūsų atsiradome. Pradėjome žemiškąją, tačiau dar nepajutome dangiškosios egzistencijos.Garbinti Tave kiekvieną kūrybingos Tavo minties plykstelėjimą, dėl kurių sukurta ir mano nemari siela. Dėkui Tau, nuostabaus, įvairaus, harmoningo ir tokio rišlaus negyvosios bei gyvosios gamtos paslapčių atsiradimo Altoriau ! Mano protas neaprėpia, nes silpna mano vaizduotė, man nepakanka žodžių nei sugebėjimų apsakyti tai, kas Tavo sumanyta ir padaryta tiems, kuriuos Tu jau nuo amžių įrašei į didžiąją Gyvenimo Laimės bei Džiaugsmo knygą. O, kad galėčiau Tau prie kojų padėti bent trupinėlį pagarbos, bet, deja, nepajėgiu. Todėl meldžiu angelų ir visų šventųjų, kad jie Tavo suteiktu šventumu padėtų man jau dabar Tave šlovinti, garbinti mintimi, žodžiu, darbu ir visu gyvenimu. Tau giedoti nepaliaujamą, nepakartojamą šlovės, padėkos bei garbės himną.

  • Garbė Karalių Karaliau, šlovė Tau, Tėvų Tėve, brangusis Viešpatie, už visa, ką padarei ir ką dar padarysi mūsų laimei….