Skip to content

AVP: Balandzio 8 2012

by admin on April 6th, 2012

Velykų Savaitė balandžio 8 d. 2012 m. Balandžio 8 d. – balandžio 15 d. Velykos – Kristaus Prisikelimas

Atliepiamoji psalmė: “Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes ! ”

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:

Sekm. Velykos

8 d. 7:30 Šv. Rožančius

8:00 už Rozaliją Geležiūnienę – Danutės Vieser auka

Pirm. 9 d. 10:00 už šeimos mirusius – Alvyros Šveikauskas auka Antr. 10 d. 10:00 už Krasowski šeimos mirusius – Alvyros Šveikauskas auka Tre

11 d. 10:00 už Genovaitę Sibitienę – Natalijos Jakonienės auka Ketv. 12 d. 10:00 už Rudžiauskų šeimą – dukterėčios auka Penk. 13 d. 10:00 už Baranauskų ir Grinkevičių šeimų mirusius – Angelės auka

Šešt. 14 d. 17:00 už Julia Mileris Pocetti – brolio Alfonso auka

Sekm.15 d. 9:00 už Julia ir Ernest Mileris Pocetti – dukterų auka

10:00 Šventas Rožančius . 10:30 už Petrą Jurėną – Aušros Vartų Parapijos Choro auka

Balandžio 1 d. 2012, rinkliava 525.67 – žvakės 52.05

Parapijos mokestis 40 dol. – Dana Urbanavičius

Parapijai aukojo:

po 20 dol A. Jungmeisteris, N. Jungmeisteris, J. Mališka, D.R.. Staškevičiai, Č. D. Vasiliauskai, E.R. Verbylai,

po 10 dol. S. Baršauskienė, L.E. Dainiai, Mr.Mrs.V. Givis, G. Kudžmienė, Z.H. Lapinai, Iz. Mališka, S.J. Naruševičiai, Dr. A. Pavilanis, A. Povilaitienė, R. Pocauskienė, A. Rašytinienė, V.L. Stankevičiai, D. Staškevičienė, I. Strauss, Valkauskų šeima po 5 dol. N.K. Baršauskai, E.C. Buguis, C.A. Constantin, A. Mileris, Alfredas Piešina, Aleksas Piešina, P. Paulauskas, L.Sušinskas, A. Vaičekauskienė, V. Žitkus

Skelbimai

 

Galima gauti mokesčių kvitus klebonijoje sekmadieniais po Šv. Mišių ir trečiadieniais nuo 10 val. iki 14 val., kreipkitės į Haroldą Celtorių.

******

Gintario šokių grupė ruošia du įvykius paremti jų kelionę į Bostoną liepos mėnėsį, šokių šventei: Šeštadienį balandžio 14 d. 18val. mūsų salėje bus spaghetti vakarienė ir šokiai, o sekmadienį balandžio 29 d. 12 val. bus sriubos pietūs. Paremkime šokėjus ir dalyvaukime.

******

Nuoširdžiai dėkojame Alfonsui Mileriui už gėles kurios puošia mūsų altorių Šv. Velykų proga. Dievas telaimina jį ir jo šeimą.

******

Dėkojame Aleksui Piešinai ir Haroldui Celtoriui už pagalbą klebonui, kuris gavo vairavimo leidimą. Klebonas gali dabar lankyti parapijiečius pagal sutarimą.

******

—– Velykų rytą po Šv. Mišių bus vaišės parapijos salėje, dalyvaukime visi. —–

Kad galėčiau su šventaisiais garbinti Tave

Taip, Viešpatie, pirmasis ir didžiausias iš visų tikslų – Tave garbinti ir už tą milžinišką žvaigdžių, planetų, galaktikų, saulės, žemės ir visko, kas yra begalinėje erdvėje, sukūrimą. Už tą nepaprastai darnų, nuostabų, stebėtinai tikslų bei sudėtingą kūrinį, vadinamą Visata. Už tuos sudėtingus dangaus kūnų kelius, mažiausios kosmoso dulkelės skrydį, kometos švystėjimą Garbinti Tave, o Kristau, už pirmuosius Adomo ir Ievos žingsnius šioje žemėje. Per juos kiekvienas mūsų atsiradome. Pradėjome žemiškąją, tačiau dar nepajutome dangiškosios egzistencijos.Garbinti Tave kiekvieną kūrybingos Tavo minties plykstelėjimą, dėl kurių sukurta ir mano nemari siela. Dėkui Tau, nuostabaus, įvairaus, harmoningo ir tokio rišlaus negyvosios bei gyvosios gamtos paslapčių atsiradimo Altoriau ! Mano protas neaprėpia, nes silpna mano vaizduotė, man nepakanka žodžių nei sugebėjimų apsakyti tai, kas Tavo sumanyta ir padaryta tiems, kuriuos Tu jau nuo amžių įrašei į didžiąją Gyvenimo Laimės bei Džiaugsmo knygą. O, kad galėčiau Tau prie kojų padėti bent trupinėlį pagarbos, bet, deja, nepajėgiu. Todėl meldžiu angelų ir visų šventųjų, kad jie Tavo suteiktu šventumu padėtų man jau dabar Tave šlovinti, garbinti mintimi, žodžiu, darbu ir visu gyvenimu. Tau giedoti nepaliaujamą, nepakartojamą šlovės, padėkos bei garbės himną.

  • Garbė Karalių Karaliau, šlovė Tau, Tėvų Tėve, brangusis Viešpatie, už visa, ką padarei ir ką dar padarysi mūsų laimei…. 

Comments are closed.