Skip to content

AVP: Balandzio 22 2012

by admin on April 21st, 2012

3 – oji Velykų savaitė balandžio 22 d. 2012 m. balandžio 22 d. – balandžio 29 d. Sekmadienis

Atliepiamoji psalmė: “Žerki ant mūsų tu, Viešpatie, savo veido palaimingąją šviesą!

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:

Sekm.22 d. 9:00 už Marion Milerienę – vyro Alfonso auka

10:00 Šventas Rožančius

10:30 už Aleksą Mankų – Danutės Vieser auka

Pirm. 23 d. 10:00 už Olgą S. Nadiak – Natalijos Jakonienės auka Antr. 24 d. 10:00 Tre

. 25 d. 10:00 už Julia ir Ernest Mileris Pocetti – dukterų auka Ketv. 26 d. 10:00 Penk. 27 d. 10:00 už Margaritą Baltrukonis – Nato Baltrukonio auka

Šešt. 28 d. 17:00 už Juzefą Mikalajūnienę – Celtorių šeimos auka

18:00 už Izoliną Gustienę (10 m.) – dukters Kristinos auka Sekm.29 d. 9:00 už Aldoną Gudienę – Susan Gudas ir šeimos auka

10:00 Šventas Rožančius . 10:30 už Aldoną Gudienę – dukterų auka

balandžio 15 d. 2012, rinkliava 362.50 – žvakės 43.50

Parapijos mokestis 40 dol. – Benediktas ir Janina Pakuliai, Anthony ir Audra Verbyla Zicha

Parapijai aukojo:

30 dol. N. Jungmeisteris

po 20 dol. J. Mališka, Č.D. Vasiliauskai, E.R. Verbylai, A. Jungmeisteris

po 10 dol. A. Povilaitienė, V.L. Stankevičiai, G. Kudžmienė, Iz. Mališka, Z.H. Lapinai, L.E. Dainiai, S.J. Naruševičiai, D. Staškevičienė, A. Rašytinienė, Mr.Mrs. V. Givis po 5 dol. A. Vaičekauskienė, V. Žitkus, Aleksas Piešina, Alfredas Piešina, I. Valkauskienė, E.C. Buguis, J. Adams, P. Paulauskas, A. Mileris

Skelbimai

 

Galima gauti mokesčių kvitus klebonijoje sekmadieniais po Šv. Mišių ir trečiadieniais nuo 10 val. iki 14 val., kreipkitės į Haroldą Celtorių.

******

Gintaro šokių grupė ruošia sriubos pietus mūsų salėje sekmadienį balandžio 29 d. 12 val. paremti jų kelionę į Bostoną, dalyvaukime visi.

******

Montrealio Lietuvių Kredito Unija Litas kviečia visus narius ir jų šeimas į metinį susirinkimą šiandien balandžio 22 d. 13 val. Šv. Kazimiero parapijos salėje.

******

Baltų artistų metinis susirinkimas ir rinkimai bus trečiadienį gegužės 2 d. 19 val. mūsų salėje, visi nariai yra prašomi dalyvauti.

******

LKMN Šaulių kuopa kviečia visus narius į metinį susirinkimą sekmadienį gegužės 6 d. 11:30 val. mūsų salėje.

******

Mūsų nuomininkai Pasteur Roger ir Église des Nations Unies en Christ renka naudotus rūbus siuntimui į Afriką (Congo), kas norėtų prisidėti atneškite rūbus maišuose iki gegužės 6 d. ir palikite zakristijoje. Dėkojame tiems kurie prisidės.

Žegnonė

Kryžiaus ženklas, arba žegnonė, simbolizuoja daug ką. Pirmiausia – Išganytojo kančią. Ant Golgotos stovėjusį išilginio ir skersinio rąstų kryžių, kadaise, romėnų laikais, laikytą gėdos ženklu, kryžių, kurį savo kančia, krauju savo mirties kaina Jėzus Kristus pavertė mūsų išganymo simboliu. Tačiau to negana. Kryžiaus, o kartu ir žegnonės prasmė kur kas gilesnė. Tai savęs, savo pradedamos dienos, darbo, kelionės, maldos bei visų veiksmų, o drauge ir viso pasaulio palaiminimas. Tai kiekvieno krikščionio skiriamasis ženklas, reiškiantis, jog jis išpažįsta vieną Dievą trijuose Asmenyse. Tai neprilygsta kalbėjimui, laiminimui, įsakymui kokio nors viršininko, imperatoriaus, prezidento, karaliaus vardu.  

Comments are closed.