Skip to content

AVP: Balandzio 15 2012

by admin on April 14th, 2012

2 – oji Velykų savaitė balandžio 15 d. 2012 m. balandžio 15 d. – balandžio 22 d. Atvelykis

Atliepiamoji psalmė: “ Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. ”

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:

Sekm.15 d. 9:00 už Julia ir Ernest Mileris Pocetti – dukterų auka

10:00 Šventas Rožančius

10:30 už Petrą Jurėną – Aušros Vartų Parapijos Choro auka

Pirm. 16 d. 10:00 už Suzanne Valench – Nellie ir Paul Rutkauskų auka Antr. 17 d. 10:00 už Eugeniją Lukošienę – šeimos auka Tre

18 d. 10:00 už Julia ir Ernest Mileris Pocetti – dukterų auka Ketv. 19 d. 10:00 už Antaniną Walker – Sofijos Gudonienės auka Penk. 20 d. 10:00 už prašant sveikatos Lukui Milakniui – Pakulių šeimos auka

Šešt. 21 d. 17:00 už Pijų ir Jadvygą Dragūnus – šeimos auka

18:00 už brolį Germiną Grumbiną – Ramunės Ramanauskaitės Sakalauskienės . auka

Sekm.22 d. 9:00 už Marion Milerienę – vyro Alfonso auka

10:00 Šventas Rožančius . 10:30 už Aleksą Mankų – Danutės Vieser auka

Balandžio 8 d. 2012, rinkliava 1088.39 – žvakės 60.15

Parapijos mokestis 40 dol. – Rytis ir Vilija Bulotai, Narvydas ir Karolina Baršauskai

Parapijai aukojo:

100 dol. anoniminė auka, 50 dol. R.D. Staškevičiai, 30 dol. J. Blauzdžiūnienė

po 25 dol. C.A. Constantin, A. Jungmeisteris, N. Jungmeisteris, A. Mileris, Aleksas Piešina

po 20 dol. S. Baršauskienė, L.E. Dainiai, A. Gaputis, A. Jurėnas, G. Kudžmienė, Iz. Mališka, J. Mališka, S.J. Naruševičiai, R. Piečaitienė, D. Staškevičienė, S.A. Staškevičiai, I. Strauss, R.Z. Valinskas, Č.D. Vasiliauskai, E.R. Verbylai

15 dol. E.C. Buguis

po 10 dol. Mr.Mrs. V. Givis, K. Krisčiokaitienė, A. Mankienė, A. Povilaitienė, V.L. Stankevičiai, J.J. Rimeikis, 5 dol. A. Vaičekauskienė

Skelbimai

 

Galima gauti mokesčių kvitus klebonijoje sekmadieniais po Šv. Mišių ir trečiadieniais nuo 10 val. iki 14 val., kreipkitės į Haroldą Celtorių.

******

Gintario šokių grupė ruošia sriubos pietus sekmadienį balandžio 29 d. 12 val. paremti jų kelionę į Bostoną, dalyvaukime visi.

******

Montrealio Lietuvių Kredito Unija Litas kviečia visus narius ir jų šeimas į metinį susirinkimą sekmadienį balandžio 22 d. 13 val. Šv. Kazimiero parapijos salėje.

******

Sveikino mus Šv. Velykų proga Mons. Vytautas Grigaravičius (kuris irgi dėkoja už gražų jo priėmimą pas mus per rekolekcijas), Tėvas Kazimieras Ambrasas SJ, ir Kun. Gediminas Mieldažis (kuris irgi atsiuntė dovanėlę Rūtos Klūbui). Taip pat mus sveikino Vasario 16-osios proga Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Per amžius

Jau dabar Tave garbinu, atlaidusis Kristau, kiekvienu rytu ir vakaru, kiekvienu vidudieniu ir vidurnakčiu. Garbinu padangėje plaukiojančiu debesiu ir ta prie vandenyno kranto pasvirusia geltonais vaisiais apkibusia palme bei Dzūkijos paežerėje nuo šiaurio šniokščiančia pušimi. Garbinu pirmąja snaige ir nesibaigiančia Filipinų šalies žaluma, kiekvienu gėlės žiedu ir jo skleidžiamu nuostabiu kvapu. Garbinu per begalines erdvės tolumas atskubėjusiu kiekvienu saulės spinduliu ir nekaltu kūdikio krykštavimu. Tyliais tarsi sustingę sargybiniai medžiais milžinais ir kiekviena Sūduvos lygumose linguojančia smilga . Garbinu Tave Amžinojo Miesto bazilikų bei katedrų varpais. Liucernos ežero žydruma, Rigi Kulm ir visų žemės rutulio kalnų viršūnėmis, vulkanų keteromis ir gelmėse pasislėpusiais koralų rifais. Šią garbę ir šlovę giedoti Tau norėčiau ne tik dabar, šį palaimingą akimirksnį, kad iš begalinio Tavo gerumo esu gyvas, ne tik rytoj, bet su visa dangaus ir žemės man artimų ir tolimų sielų bendruomene, su Švenčiausiąja Mergele Marija, su šventuoju Juozapu, šventuoju Kazimieru, savo globėjais, šventuoju Ignacu bei su visais šventaisias, patriarchais ir pranašais, su Senojo bei Naujojo Testamentų išpažinėjais, be ribų, be pabaigos per amžių amžius giedoti nesiliaujantį meilės, dekingumo ir džiaugsmo himną.

Garbė Aukščiausiajam – Alfa ir Omega – per amžius !

Comments are closed.