Skip to content

AVP: Balandzio 1 2012

by admin on April 2nd, 2012

Šventoji Savaitė Balandžio 1 d. 2012 m. Balandžio 1 d. – balandžio 8 d. Verbų Sekmadienis

Atliepiamoji psalmė: “O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai ?”

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:

Sekm. 1 d. 9:00 už Julia Mileris Pocetti – brolio Alfonso Milerio auka

10:00 Šventas Rožančius

10:30 už Algį Lapiną – Carmen ir Raimondas Kunnapuu auka

Pirm. 2 d. 10:00 už Petrą Baltrukonį – Nato Baltrukonio auka Antr. 3 d. 10:00 už Oną ir Praną Burkšaičius – Zigmo Burkšaičio auka Tre

4 d. 10:00 už P. ir P. Burkšaičius – Zigmo Burkšaičio auka Ketv. Didysis Ketvirtadienis

5 d. 18:00 už Juliją ir Joną Šveikauskus – Alvera Šveikauskas auka Penk.– Didysis Penktadienis

6 d. 18:00Kryžiaus keliai ir Kristaus kančios pamaldos

Šešt. – Didysis Šeštadienis

7 d. 16:30 už Joną Vizgirdą – žmonos ir dukters auka

17:00 už Marion Milerienę – vyro Alfonso auka

Sekm.Velykos.

8 d. 7:30 Šv. Rožančius – 8:00 už Rozaliją Geležiūnienę – Danutės Vieser auka

Kovo 25 d. 2012, rinkliava 292.50 – žvakės 36.01

Parapijos mokestis 40 dol. – R. Juodis, N.K. Baltrukonis, D. Jaugelienė, D.D. Jaugelis-Zatkovic, A. Geralavičiūtė, A.Z. Urbonai, I. Valkauskienė

Parapijai aukojo:

300 dol. N.K. Baltrukonis, po 160 D. Jaugelienė, 60 dol. R. Juodis, D.D. Jaugelis – Zatkovic

po 20 dol J. Mališka, S.A. Staškevičius, E.R. Verbylai,

po 10 dol. L.E. Dainiai, G. Kudžmienė, Z.H. Lapinai, Iz. Mališka, A. Povilaitienė, R. Pocauskienė, V.L. Stankevičiai, D. Staškevičienė, I. Strauss po 5 dol.J. Adams, E.C. Buguis, C.A. Constantin, Mr. Mrs.V. Givis, A. Mileris, Alfredas Piešina, Aleksas Piešina, A. Vaičekauskienė, I. Valkauskienė

.

Skelbimai

 

Dėkojame visiems kurie dalyvavo metiniame parapijos susirinkime. Dėkojame Stasei Budrevičiūtei kuri baigė savo trijų metų kadenciją, ir sveikiname Stefaniją Jutuvienę kuri sutiko pasilikti parapijos komitete antrai kadencijai, ir Vidą Mačionytę kuri buvo priimta į komitetą pirmai kadencijai. Dievas telaimina ir Aušros Vartų Marija teužtaria mūsų parapiją.

******

Galima gauti mokesčių kvitus klebonijoje sekmadieniais po Šv. Mišių ir trečiadieniais nuo 10 val. iki 14 val., kreipkitės į Haroldą Celtorių.

******

Gintario šokių grupė ruošia du įvykius paremti jų kelionę į Bostoną liepos mėnėsį, šokių šventei: Šeštadienį balandžio 14 d. 18val. mūsų salėje bus spaghetti vakarienė ir šokiai, o sekmadienį balandžio 29 d. 12 val. bus sriubos pietūs. Paremkime šokėjus ir dalyvaukime.

******

Šventoji Savaitė: Didysis Ketvirtadienis balandžio 5 d. 18 val. . Didysis Penktadienis balandžio 6 d. 18 val. . Didysis Šeštadienis balandžio 7 d. 17 val. . Velykų Sekmadienis balandžio 8 d. 8 val.

—– Velykų rytą po Šv. Mišių bus vaišės parapijos salėje, dalyvaukime visi. —–

Ir liepk man pas Tave ateiti

Liepk, dangaus ir žemės galybių Viešpatie, ateiti pas Tave, kad, bėgęs takais ir vieškeliais, plaukęs jūromis ir vandenynais, pagaliau Tavo akistatoje surasčiau tokį uostą, iš kurio nė vienas laivas nebenori išplaukti, nė vienas žmogus, Tavo rankomis sukurtas, nebenori kojos kelti. Juk ten – taip gražu, miela, nuostabu ir gera, kad nei mūsų akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei širdis nejuto, ką ir kaip Tu esi parengęs tiems, kurių lauki ir kuriuos Pats pasikvieti….

 

Comments are closed.