Skip to content

Muzikinė šventė Montrealyje

by admin on December 7th, 2010

Tėviškės Žiburiai nr. 45 – 2010 lapkričio 16 d.

Kompozitoriaus Aleksandro Stankevičiaus Requiem šv. Mišios premjera sėkmingai praėjo sekmadienį, lapkričio 7, Šv. Kazimiero parapijos šventovėje.  Muz. Aleksandras parašė muziką 10-čiai gedulinių Mišių giesmių lotynų kalba. Šventovė buvo pilna žmonių.  Atvažiavo iš arti ir toli lietuviai ir svetimtaučiai, muzikantai ir gražos muzikos mėgėjai. Žmonės sukėlė Aleksandrui ilgas ovacijas po paskutinės giesmės Libera Me. Sofija Bulotaitė sukūrė labai gražią suvenyrinę programą su mūsų artimų, iškeliavusių į amžinybę, prisiminimais.  Skelbimus ir kryžių programai paruošė Stephanie Stankevičiūtė.

Po Mišių apie 300 asmenų susirinko salėje iškilmingai paminėti sėkmingo koncerto.  Montrealio lietuvių choras paruošė labai skanius pietus su visokiais įdomiais patiekalais.  Programą vedė Daiva Jaugelytė-Zatkovic.  Prel. Edmundas Putrimas kalboj pagyrė labai gražų Requiem daryba ir jauną, gabų maestro Aleksandrą Stankevičių.

Kleb. kun. Paulius Mališka, Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų parapijų vardu,  pasveikino visus atsilankiusius į šias įspūdingas Mišias ir į pietus.  Pagerbė kompozitorių ir jo naujai parašytą Requiem, kuris bus ilgai giedamas lietuvių ir nelietuvių šventovėse ir namuose. Klebonas padėkojo Šv. Kazimiero parapijos komitetui, jungtiniam chorui, Requiem komitetui.  Labai dėkingas prel. Putrimui, Père Pierangelo Paternieri ir Lietuvos ambasadorės atstovei Vilijai Jatkonienei už atsilankymą.  Klebonas padėkojo Montrealio lietuvių kredito unijai LITAS už finansinę paramą.  Lietuvos ambasadorės Gintės Damušytės ir Lietuvos respublikos vardu atstovė Vilija Jatkonienė pasveikino “vieną iš Kanados lietuvių talentingausių kompozitorių” Aleksandrą Stankevičių.  Praeitais metais Lietuva atšventė 1000 metų šventę.  Po 1000 metų mes esame dar vis stiprūs lietuviai.  V.  Jatkonienė kompozitoriui įteikė suvenyrinę knygą apie Lietuvos tūkstantmetį.  Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkė Ruta Kličienė pasveikino Aleksandrą ir jam įteikė 2009 m. Dainų šventės Vilniuje knygą.  Ji taip pat įteikė Aleksandrui dovaną nuo Otavos “Arijos” choro, kuris jaučiasi pagerbtas, nes dalyvavęs Requiem premjeroje.

Po to Daiva Jaugelytė pakvietė susijaudinusį muz. Aleksandrą tarti kelis žodžius.  Visi jam vėl sukėlė griausmingas ovacijas.  Gausus  dalyvavimas jį nustebino.  Jis jaučiasi labai pamylėtas.  Padėkojo savo šeimai ir visiems, kurie prisidėjo prie šios dienos organizavimo.

Ypatingai padėkojo  Kristinai Kliorytei iš Bostono, kuri paragino jį parašyti ir užbaigit Requiem darbą.  Kristina peržiūrėjo jo kompozicijas ir pataisė, kad giesmės skambėtų gražiai.  Ji irgi įdainavo visas giesmes CD choristams mokytis.  Aleksandras padėkojo Šv. Kazimiero parapijos komiteto pirmininkei Alice Skrupskytei.  Kai jis paklausė ją, ar gali naudoti šventovę koncertui, Alice tuoj nustatė dieną.  Todėl jis turėjo užbaigti darybą ir paruošti koncertą lapkričio 7-tai.  Daiva prašė, kad žmonės pasirašytų  atminimo knygoje prieš išeinant Aleksandrui.  Kleb. kun. Paulius palaimino stalus.  Visi gražiai praleido popietę.

Vida Lietuvninkaitė

(2-ji dalis)

Comments are closed.