Skip to content

AVP: 2010m. gruodžio 12d.

by admin on December 12th, 2010

3-oji Advento savaitė
Atliepiamoji psalmė: “Viešpatie, ateik išgelbėti mūsų.”

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:
Pir. 13d. 10:00 už Petrą Adamonį – Algio Morkūno auka
Pir. 13d. 10:30 už Petrą Adamonį – Saulės ir Vytenio Radzevičių auka
Ant. 14d. 10:00 už Petrą Adamonį – Marijos Morkūnienės auka
Tre. 15d. 10:00 už Petrą Adamonį – Reginos Pocauskienės auka
Ket. 16d. 10:00 už visus mirusius Kanados Lietuvių Fondo narius – KLF auka
Pen. 17d. 10:00 už Petrą Adamonį – Lado ir Janinos Giriūnų auka
Šeš. 18d. 17:00 už Petrą Adamonį – Juozo ir Jonės Žitkų auka
Sek. 19d. 9:00 už Eleną Gorienę – šeimos auka
Sek. 19d. 10:00 – Šventas Rožančius
Sek. 19d. 10:30 už Marion Milerienę – vyro Alfonso auka

Gruodžio 5 – Rinkliava 322,10 dol. – Žvakės 47.75 dol.

Skelbimai

Nuo lapkričio 28 d. iki Gruodžio 19 d. bus padėta dėžė mūsų bažnyčios įėjime maisto produktams šelpti vargšus, Kalėdų proga. Dekojame iš anksto visiems kurie prisidės.

******

Šventų Kalėdų Bernelių Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus gruodžio 24 d. 9 val. vakare. Choras pradės giedoti 8:45 val. vakare.

******

Rūtos Klūbas rengia savo nariams kalėdinį pobuvį gruodžio 15 d. Pradžia 12 val. Tą dieną BINGO nebus. Auka 5 dol. asmeniui.

******

Montrealio Lietuviška kalėdinė radijo programa bus girdima gruodžio 25 d. nuo 7 val. vakaro iki 9 val. vakaro per CFMB radijo stotį, banga 1280 AM.

******

Sekmadienį gruodžio 19 d. per 10:30 val. Šv. Mišias bus bendra išpažintis.

******

Trečiadienį gruodžio 22 d. 19 val. parapijos salėje bus lietuviško jaunimo vakaras. Studentės iš Lietuvos Aistė Danauskaitė ir Julija Baginskaitė supažindins jaunimą su dabartine Lietuva. Bus filmų, dainų, ir užkandžių.

******

Naujiai atvykęs iš Lietuvos, Antanas Čiurlionis ieško darbo. Jis moka meniškai restauruoti ir dažyti baldus ir namus, domisi teatru ir muzika. Kreipkitės į kleboniją.

******

Kalėdų plotkelės yra dalinamos zakristijoj po Šv. Mišių ir klebonijoj.

******

Meditacija apie “Garbė”: Dievui

Mano vaizduotėje netelpa tiek grožio, nuostabos ir šilumos, kiek vertas šitas žodis: koks JIS turtingas, kiek paslapčių jame telpa, kiek JIS pasako, liudija ir reiškia ! Net amžinybės sukurti himnai, odės nesugeba išsakyti bent menkos dalelės to, ką verta, galima ir reikia išreikšti. Mano ir visos žmonijos lūkesčiai, darbai bei triūsas per menki, sudilę, pernelyg dėmėti, kad galėtų aprėpti to žodžio reikšmes……

Comments are closed.