Skip to content

AVP: 2010m. gruodžio 19d.

by admin on December 20th, 2010


4-oji Advento savaitė
Atliepiamoji psalmė: “Teįžengia čia Viešpats: jis – garbingas Valdovas. “

Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:
Pir. 20d. 10:00 už Petrą Adamonį – Petro Girdžiaus auka
Pir. 20d. 10:30 už Petrą Adamonį – Junmeisterių šeimos auka
Ant. 21d. 10:00 už Petrą Kereivičių – šeimos auka
Tre. 22d. 10:00 už Edvardą ir Petrą Kareivičių – šeimos auka
Ket. 23d. 10:00 už Anūprą Katiną – Prano Vapšio auka
Pen. 24d. 10:00 už Juozą Burbą – žmonos, dukros ir jų šeimų auka
Pen. 24d. 21:00 už Kazimierą Rašytinį – šeimos auka
Šeš. 25d. 10:30 už Ona Darbyson – Sofijos Skučienės auka
Šeš. 25d. 17:00 už Ona Darbyson – Aušros Vartų Parapijos Choro auka
Sek. 26d. 9:00 už Joną Gorį – šeimos auka
Sek. 26d. 10:00 – Šventas Rožančius
Sek. 26d. 10:30 už Antanina Stasaitis – Alfonso Milerio auka

Gruodžio 12d. – Rinkliava 222.96 dol. – Žvakės 43.00 dol.

Skelbimai

Nuo lapkričio 28 d. iki Gruodžio 19 d. bus padėta dėžė mūsų bažnyčios įėjime maisto produktams šelpti vargšus, Kalėdų proga. Dekojame iš anksto visiems kurie prisidės.

******

Šventų Kalėdų Bernelių Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus gruodžio 24 d. 9 val. vakare. Choras pradės giedoti 8:45 val. vakare.

******

Montrealio lietuviška kalėdinė radijo programa bus girdima gruodžio 25 d. nuo 7 val. vakaro iki 9 val. vakaro per CFMB radijo stotį, banga 1280AM.

******

Šiandien gruodžio 19 d. per 10:30 val. Šv. Mišias bus bendra išpažintis.

******

Trečiadienį gruodžio 22 d. 19 val. parapijos salėje bus lietuviško jaunimo vakaras. Studentės iš Lietuvos Aistė Danauskaitė ir Julija Baginskaitė supažindins jaunimą su dabartine Lietuva. Bus filmų, dainų, ir užkandžių.

******

Naujai atvykęs iš Lietuvos, Antanas Čiurlionis ieško darbo. Jis moka meniškai restauruoti ir dažyti baldus ir namus, domisi teatru ir muzika. Kreipkitės į kleboniją.

******

Kalėdų plotkelės yra dalinamos zakristijoj po Šv. Mišių ir klebonijoj.

******

Meditacija apie “Garbė”: Tevui

Kuris Mozei pasirodei kaip degantis krūmas, kuris bylojai per pranašus, Šventrasčio ar Tradicijos būdais pasiekei XXl amžių, kuris per šimtmečius buvai, esi ir per amžių amžius liksi visagalis, didingas, neiškeičiantis ir be galo gailestingas man – nusidėjėliui bei visai žmonijai…

Comments are closed.