Skip to content

Requiem Mišių Premjera Montrealyje

by admin on November 28th, 2010

Tėviškės Žiburiai nr. 44 – 2010 lapkričio 9 d.

Muz. Aleksandro Stankevičiaus kūrinio Requiem šv. Mišių premjera įvyko sekmadienį, lapkričio 7Š. Kazimiero parapijos šventovėje.  Mišias koncelebravo Père Pierangelo Paternieri, Montrealio arkivyskupijos Vicaire Episcopal, Communautés culturelles et rituelles, prel. Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams, Aušros Vartu ir Šv. Kazimiero parapijų klebonas kun. Paulius Mališka.  Dalyvavo Montrealio lietuvių choras, Otavos lietuvių choras “Arija”, Aušros Vartu parapijos choras, ir Šv. Kazimiero parapijos choras.  Solistai –  Anita Pakalniškytė-Puodžiūnienė (sopranas) iš Toronto, Danutė Mileikienė (altas) iš Bostono, Rimas Paulionis (bosas) iš Toronto, ir Guy Ženaitis (baritonas) iš Montrealio. Muzikantai – dr. Donaldas Doell (birbynės), Julija Baginskaitė (violončelė), ir Aida Valevičiūtė (pianinas). Mišias choristai pradėjo giesme Requiem Aeternam. Solistė Danutė Mileikienė solo giedojo Kyrie. Solistai ir choras giedojo Dies Irae. Prieš pamokslą solistas Guy Ženaitis su jungtiniu choru giedojo Recordare. Prelatas Edmundas Putrimas sakydamas pamokslą prancūziškai supažindino Père Pierangelo Paternieri, angliškai ir lietuviškai kalbėjo apie Vėlines, katalikų tradiciją, paminėta lapkričio 2 d.  Requiem Mišios pritaikytos prie šios tradicijos, prisiminame iškeliavusius į  amžinybė, taip pat prisiminame dvasinę gyvųjų kelionę.  Chorai po pamokslo giedojo Domine Jesu ir Sanctus. Visi keturi solistai giedojo sykiu Benedictus.  Prieš Komuniją solistai Guy Ženaitis ir Rimas Paulionis su choristais giedojo Agnus Dei. Po to muz. Aleksandras Stankevičius skambino pianinu giesmę Lux Aeternam. Po Komunijos solistai Anita Puodžiūnienė ir Rimas Paulionis giedojo duetą Lux Aeternam. Mišių pabaigoje Père Paternieri pasveikino visus ir prašė, kad mes išlaikytume ir toliau savo  krikščionišką tikėjimą ir kultūrą, nepamirštume savo praeities.  Mišias užbaigė giesme Libera Me.  Šios ypatingos Mišios visiems padarė didelį įspūdį. Žmonės šventovėje sukėlė griausmingą ovaciją muz. Aleksandrui Stankevičiui, solistams, ir chorams.  Gėlių puokštės įteiktos kompozitoriui ir solistams.  Mišių skaitovai– Zigmas Skučas ir Antoinette Brilvičienė.  Įrašai – inž Danieliaus Staškevičiaus.   Montrealio lietuvių choras paruošė skanius pietus svečiams.

Vida Lietuvninkaitė

(1a dalis)

Comments are closed.